Registraenu pokladnicu v roku 2018

Ka¾dý podnikateµ v priamej fi¹kálnej registraènej pokladnici ka¾dý deò so zostávajúcimi problémami, ktoré mô¾u zariadenia vytvori». Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú bez výskytu chorôb a niekedy sa pokazia. Nie v¹etci majitelia podnikov vedia, ¾e v ka¾dej polo¾ke, v ktorej sa záznam hrá pomocou pokladnice, by mal ma» nové zariadenie - v prípade poruchy tohto ideálu.

Absencia zálo¾nej pokladnice pri ïal¹om predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e zabráni tomu, aby sa záznamy o predaji poru¹ili v èase poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. V tomto dokumente sú nielen v¹etky opravy zariadenia zadané, ale sú tu aj niektoré tipy na fi¹káciu pokladnice alebo zmenu jej pamäte. V slu¾obnom umení musí by» zadané jedineèné èíslo, ktoré pokladníkovi doruèí daòový úrad, názov spoloènosti a adresa priestorov, kde sa pokladnica pou¾íva. V¹etky tieto tipy sú potrebné v prípade daòových kontrol. Akékoµvek opravy v pamäti pokladnice a jej oprava sú úlohou ¹pecializovaného servisu, s ktorým by mal by» ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci pokladnicu podpísaný zmluvou. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by sa mal vykonáva» v nepretr¾itej technológii, tak¾e ak je pamä» pokladnice plná, názor sa musí vymeni» za nasledujúci, prièom sa èíta pamä». Èítanie pamäti pokladnice, ¾e existuje - rovnako ako jej zmena, vykonaná výluène a výluène oprávnenou osobou. Okrem toho sa táto práca vykonáva v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vyhotoví príslu¹ná správa, ktorej kópia sa prevedie na daòový úrad a zostane na podnikateµovi. Vy¾aduje, aby tento protokol bol ulo¾ený spolu s ïal¹ími dokumentmi pripojenými k pokladnici - mínus mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.