Schizofrenie a zavislos

Vo va¹ej spoloènosti si uvedomte, èo je depresia, keï ste diagnostikovaný, aké dôsledky mo¾no pravdepodobne budete ma», keï to urobíte. Mali by ste vedie», ¾e depresia je dvojznaèný názov a odstránil to rôznymi spôsobmi - v rovnakom vz»ahu, ktorý existuje medzi nálady a osobnosti pacienta, a dokonca aj ako priameho kontaktu so svojimi blízkymi.

Lieèba depresie Krakow sa pohybuje z farmakologickej stránky - psychiatr predpísal príslu¹né opatrenia. Na druhej strane terapeutické sedenia prispievajú k farmakologickej lieèbe. Väè¹ina ¹pecialistov na lieèbu depresie tvrdí, ¾e bez takejto dvojitej interakcie nemô¾ete úèinne vylieèi» va¹u súèasnú chorobu. Musíte sa nauèi», ako zaobchádza» s obyvateµmi takým spôsobom, ktorý z dlhodobého hµadiska bude budova», trva» a nevedie nás k extrémnym emóciám.Bohu¾iaµ, mnohí pacienti, ktorí majú depresiu, nie v¾dy dostanú správne ruky. Èasto pacienti najprv vstupujú do neurológov, ktorí im prikazujú, aby u¾ívali sedatíva alebo spacie pilulky. Hypnotiká pre depresiu sú nevhodné, preto¾e majú závislos» po piatich tý¾dòoch od ich pocitu a nevylieèia ¾iadnu príèinu depresie. Lieèba depresie by tie¾ nemala zaèa» náv¹tevou psychiatra, ktorý predpí¹e antidepresíva. Antidepresíva nerobia niè v harmonickom meradle a robia málo práce bez psychoterapie. Preto je potrebné na zaèiatku konzultova» so v¹eobecným psychológa, ktorý nás po¹le k lekárovi. Následne bude potrebná náv¹teva psychiatra, ak sa predtým stretli ¹pecialisti koordinovali farmakologickú lieèbu. Veµmi dôle¾itá je èinnos» v depresii, pou¾itie pohybu. Fyzické hnutie mení chémiu mysle a usmeròuje, ¾e endorfíny sú vytvorené v tele. Endorfíny poskytujú schopnos» jes», èo v podstate postrádajú µudí depresívne. Vïaka fyzickému pohybu sa na¹a úroveò vzru¹enia stane e¹te lep¹ou na súde v urèitej situácii. Preto by ste mali zaèa» dlhé prechádzky.