Spouahlivy firemny program

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému od linky Windows a originálneho, adekvátne výkonného poèítaèa. Dokonca aj verzie, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu v cloude a nie sú v prehliadaèi, nebudú uspokojova» 512 MB operaènej pamäte.

Vo formách, keï sa mana¾ér nechce sta» otrokom neustáleho aktualizovania elektronických zariadení, prémiu ovplyvòuje klasický program cdn. Ako jeden na trhu funguje v systéme DOS, ale to neznamená, ¾e jeho ¹ance skonèili pred 30 rokmi. Aplikácia sa skladá z troch základných prvkov: fakturácia skladu, ktorá doká¾e spracova» aj veµký sklad, personál a kanceláriu, podporujúc politiku riadenia dobrých zdrojov a zaznamenáva èas vecí a finanèné úètovníctvo, prièom obsluhuje ka¾dú formu úètovníctva. Funguje bez problémov s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladòami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèenými potvrdeniami a fakturaènými zariadeniami SET. So svojou slu¾bou mô¾ete vytvori» µubovoµný poèet skladov a poèíta» výrobu na základe pomenovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavovanie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. Vïaka slu¾be klasického cdn programu mô¾ete vyu¾íva» rôzne zµavové schémy a cenníky individuálne pre v¹etkých partnerov, aby pripravené dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. V prípade pou¾itia vratných kontajnerov sa mô¾e pou¾i» na usadzovanie vratných obalov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» ¹títky a èiarové kódy.Program má viac ako 45 000 klientov v plnom Poµsku. Ak sa z nejakého dôvodu ukázalo, ¾e jeho príle¾itos» je nedostatoèná, distribútor COMARCH poskytuje aktualizáciu na najmodernej¹ie verzie softvéru, a to a¾ do vý¹ky 40% zliav. Samotný proces je pre u¾ívateµa takmer nepozorovateµný a v¹etko sa prená¹a pomocou nástroja Comarch Assist.