Su a google maps

Potrat je stále neohrozujúcim predmetom tabu. Napriek tomu, èo sa médiá zaoberajú touto trápnou témou, prejavujú problém so spoµahlivým oponentom potratov alebo naopak. Samozrejme, potlaèenie témy nepomô¾e pri jej rie¹ení a zvy¹ok jeho presadzovania a nie. A preto, ¾e problém existuje, nie je pochýb o tom. Podµa zákona a navy¹e podµa èistých a nábo¾enských hodnôt je potrat alebo ukonèenie tehotenstva nemo¾né. Je to posledné preru¹enie nenarodeného die»a»a, ktoré u¾ zaèalo, èo závisí od absolútnej a neodòateµnej ochrany. Existujú v¹ak zákonné výnimky, ktoré umo¾òujú matke die»a»a ukonèi» jej tehotenstvo. Takéto výnimky zahàòajú µahké ohrozenie zdravia alebo ¾ivota matky, ¾ivot budúceho die»a»a a odhalenie vá¾nych, nevylieèiteµných chýb die»a»a. Situácia nastáva, keï budúca matka nemá ma» die»a: v¹etko je jedno alebo to isté z dôvodu zlej hmotnej kondície alebo veµmi mladého veku. V takejto forme, samozrejme - v národnom a cirkevnom vypustení, chýba je nemo¾né. Budúca mama zostáva buï nezákonným potratom, potratom alebo narodením die»a»a a potom ju obetuje na prijatie.

Samozrejme, nebudeme tu ani jedna strana, zakazujeme alebo podporujeme potraty, ospravedlòujeme. Nemáme v úmysle zakry» skutoènos», ¾e v prípade udalostí chcem zabráni» tomu, aby som nezanedbávala ¾eny. Buïte to, èo uvádza osoby nie sú vietor-ako bytosti. Existujú v¹ak aj iné zále¾itosti v ¾ivote a µuïoch, av¹ak ich rie¹enie niektorých zále¾itostí je veµmi charakteristické. A dokonca aj abstrahuje od neopatrných teenagerov, ktorých hlavné sexuálne udalosti zastavili tehotenstvo, ale stane sa to. Stáva sa, ¾e silné ¾eny, ktoré majú prácu, ktorú nemô¾u, nechcú zosúladi» so svojimi aktivitami, sa rozhodnú pre potrat. Poµský zákon ich samozrejme bráni, musia nájs» úµavu v nemeckej, slovenskej a rakúskej nemocnici.

Hallu Forte3Hallu Forte3. Vyhoďte sa od halukov navždy

Nepochybuje o tom, ¾e v prípadoch ne¾iaduceho tehotenstva mô¾e by» v¹etko obmedzené na rýchle vyhlásenie "mal sa s ním zaobchádza»". A keby v prípade rozmarov bolo potlaèenie interrupcie v skutoènosti zakázané, práve v zákonom povolených obdobiach by mala poµská vláda dovoli» ¾enke ukonèi» jej tehotenstvo. Av¹ak, ako vieme z minulosti, aj napriek splneniu zákonných podmienok viac ako raz lekári odmietajú vykona» postup, vystavujú trvanlivos» a zdravie nielen ¾enám, ale aj iným de»om. A tak je to neprijateµný jav.