Svetovy prekladateu

Ak chcete, aby bola va¹a karta na lieèbu presne prelo¾ená, mali by preklady, ktoré vytvárajú nielen ¹pecialisti, ale aj súdni prekladatelia.

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekárske preklady?©pecializovaný prekladateµ je vedomie, ktoré je odborníkom denne, veµmi èasto má úzku ¹pecializáciu. Anglický jazyk pozná skvelú úroveò - v niektorých prípadoch absolvovala stá¾ v zahranièí. ©peciálne frázy, ktoré sú uvedené v dokumente, sú frázy pre neho, ktoré pou¾íva denne. Hlavne preto, ¾e µudia, ktorí prekladajú, sú ¾eny, ktoré sa rozhodnú otvori» po celý èas a èasto hµadajú zahranièné publikácie, dozvedie» sa o zmenách, ktoré sa objavili na Západe a potom sa spoji» s urèitým vz»ahom k jazyku. Pomoc takého tlmoèníka je zárukou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèenia toho, ¾e text bude obsahova» v podstate.Aby nakoniec overil správnos» textu, potom, èo bol prelo¾ený ¹pecialistom, opraví ho nad nadriadeným prekladateµom, èo je prospe¹né pre filologické vzdelávanie a uznávanie vedomostí lekárskej slovnej zásoby. Vyhlazuje èlánok a uµahèuje mo¾né jazykové chyby.

Preèo je správny preklad tak dôle¾itý?Lekársky preklad je zárukou dokumentu, ktorý bude zrozumiteµný k lekárovi alebo pois»ovne. ©tandardné preklad, ktorý vyplní v prípade, ¾e história tohto ochorenia je vo výsledkoch cudzojazyèných skú¹ok, nemocenské, názory lekára, história lieèby - vrátane v¹etkých materiálov potrebných na získanie rozhodnutia o stupni invalidity - je prekladom »a¾ké a chce parokrotnego skontrolova» dokument, preto¾e najmen¹í chyba lekár mô¾e urobi» chybu, zatiaµ èo rovnaký je pravdepodobne ovplyvnia náhradu potkniêciami / sú»a¾ných proces hojenia.Je potrebné investova» do certifikovaných prekladov.