Typy krytov odolnych voei vybuchu

Ochrana proti explózii je ochrana pred explóziou, ktorá je jedným z najdôle¾itej¹ích javov v oblastiach ohrozených touto explóziou. V pláne správnej prevencie vznietenia alebo po¾iaru by sa mala vyvinú» vhodná bezpeènostná metóda proti výbuchu. Tieto rie¹enia budú aplikované predov¹etkým na µudí v plných oblastiach, ktorým hrozí riziko po¾iaru.

Súèasne budú diskutované organizmy o¹etrené v¹ade tam, kde je v sektore výbu¹ný prach. Plán ochrany pred výbuchom je prispôsobený rozhodujúcemu faktoru potlaèením výbuchu. Tento proces zahàòa predov¹etkým uèenie sa o prvej fáze výbuchu. Potom pou¾ite prostriedok, ktorého predmetom bude vyrovnanie výbuchu v ¹peciálnom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neroz¹íri a po zapálení sa potlaèí. To v¹etko robí, ¾e oheò sa neroz¹íri. Táto ¹kola je jednou z najuniverzálnej¹ích metód ochrany pred explóziou a keï ju teraz dosiahne, aby chránila pred jej úèinkami. Zni¾uje úèinky výbuchu. Táto fáza zahàòa také malé polo¾ky, ako sú valce s hasiacim prvkom, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Druhým krokom je zmiernenie výbuchu. Tento proces sa skladá hlavne z µudí, ktorí vyu¾ívajú úèinky explózie mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak vo vnútri zariadenia vráti na priemernú úroveò. Medzi reliéfnymi systémami sú dekompresné panely, klapky so samozatváracou jednotkou a bezplameòové odµahèovacie systémy. Táto fáza systému na ochranu pred výbuchom oddeµuje výbuch. Toto je systém izolácie výbuchu. Jej zmyslom je predov¹etkým uzavretie potrubí alebo kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky ohòa. Niektoré zvy¹kové úèinky explózie sa v¹ak mô¾u dosta» cez potrubia a kanály, èo mô¾e spôsobi» sekundárne explózie, ktoré sú tie¾ bolestivé vo výsledkoch. Uzatvárací systém je preto zameraný na zabránenie u¾ spomínaným sekundárnym výbuchom. Jedná sa napríklad o fµa¹e na hasiace plyny, uzatváracie ventily, uzatváracie ventily, systémy na vypnutie výbuchu, dôle¾ité a dôle¾ité tlmièe.