Uroveo jazykovych zruenosti pisomne

V súèasnosti sa zamestnávatelia e¹te viac zameriavajú na jazykové vzdelávanie svojich zamestnancov a kandidátov na èítanie. Skor¹ie, s jasnými jazykovými znalos»ami alebo dokonca bez toho, aby vedel, ¾e je iný ako rodný jazyk, bolo dôle¾ité postara» sa o takmer akúkoµvek prácu. V súèasnosti je v¹ak vhodné pozna» ka¾dý jazyk v ¹tádiu, ktoré zaruèuje základnú konverzáciu.

Úroveò jazykového vzdelávania medzi Poliakmi rastie z roka na rok. V súèasnej dobe v skupinách základných a ni¾¹ích stredných ¹kôl a nauèil sa ka¾dých pár jeden cudzí jazyk povinný. ©túdie ukazujú, ¾e µudia, ktorí vedia viac ako jeden jazyk majú iné vy¹¹ia a¾ o 50% z platu od µudí bez týchto zruèností. Èo mô¾e by» pou¾itie takéhoto jazyka? Rovnako tak je veµmi efektívne z hµadiska nákladov otázka, ktorá je predmetom veci samej. No, proste v kancelárii práce (s anglickým bielych golierov práce jazykové vzdelávanie sú odporúèané pre prakticky v¹etky mo¾né veci. Poènúc kontaktov so zahraniènými zákazníkmi, dodávateµmi, zákazníkmi alebo výrobcov, tým, ¾e prekladajú dokementów do priameho kontaktu s priateµmi korporátnymi partnermi, aký druh nie sú Poliaci, a mô¾u by» rovnaké v tomto svete stále èastej¹ie. Okrem toho je potreba jazykového vzdelávania pri cestách do zahranièia, obvykle staèí vyjadrenú znalos» angliètiny, ¹panielèiny alebo ru¹tiny, o význame získava stále viac a viac èín¹tina, japonèina a kórejèina, z prostého dôvodu: väè¹ina produkcie presunula sa ku koncom Ázii, preto je nutné, odborníci sú schopní z týchto ¹týlov. Zvlá¹» významné sú preklady dokementów preto¾e ázijskí výrobcovia èasto nehovorí anglicky a potrebujú prekladateµa podpísa» zmluvu s západných zákazníkov. Ak zhrnieme v¹etky informácie zhroma¾dené pripoji» k súdu, ktorý v skutoènosti uèia jazyky, a to nielen preto narodil a predpokladajú rôzne kultúry, ale svet sa chce v smere, kde sa nebude výuèba jazykov by» tým krat¹ia je kvalita µudí, ktorí vedia akýkoµvek,.