Ustav psychiatrie a neurologie oddelenia afektivnych poruch

Fresh Fingers

Jedna zo skutoèných vedeckých a výskumných in¹titúcií v Poµsku teraz vidí v Stolici, ktorá bola zalo¾ená v roku 1951 na èinnosti skupín psychiatrov a neurobiológov, v súèasnom vysokom neurofyziológovi Jerzy Konorski, In¹titúte psychiatrie a neurológie. Hodnotu in¹titútu potvrdzuje aj fakt, ¾e od roku 1992 spolupracuje v oblasti vedeckého výskumu a vzdelávania so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra sú vlastné skúsenosti v oblasti psychiatrie a neurológie, koordinácia v opatreniach krajiny, poskytovanie konzultácií ¹tátnym orgánom v tejto oblasti (správa o drogovej závislosti, správa o HIV a AIDS, práca na protialkoholovom programe a diagnostická a terapeutická èinnos» (hospitalizácia a prevádzka. v ambulantnom prostredí. Zariadenie prevádzkuje aj publikaènú èinnos» (dva medzinárodné èasopisy, ¹kolenia a doktorandské ¹túdium. In¹titút pozostáva z dvadsiatich troch kliník (vrátane Nerwiceho kliniky, Kliniky klinickej rehabilitácie, Katedry detskej a dorastovej psychiatrie, Neurologickej kliniky a vedeckých in¹titúcií (napr. Ústav verejného zdravotníctva, Prevencia a lieèba závislosti. V rebríèku Znanylerz.pl získajú ¹pecialisti in¹titútu pote¹ujúce názory. Pacienti oceòujú prístup lekára k pacientovi, ich profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a cielenú lieèbu. In¹titút psychiatrie a neurológie bohu¾iaµ zápasí s vá¾nymi problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a samotná budova si vy¾aduje rozsiahlu revíziu, pre ktorú je nedostatok finanèných prostriedkov. Malý poèet kúpeµní, netesná strecha, netesné okná, plesnivé steny, zní¾ený poèet zamestnancov, neschopnos» izolova» chorých pacientov a zabezpeèi» pohodlné podmienky sú len èas»ou problémov ústavu. Problematika materiálov pre opravy kliník je citlivá zále¾itos» a podµa hovorcu ministerstva zdravotníctva závisí od „bohatstva rezortného portfólia“. ®i» sa v blízkej budúcnosti podarí získa» peniaze na renováciu a in¹titút bude môc» pokraèova» vo svojich lieèebných prácach z prednej èasti do cieµa.