Uzemnenie anteny

Elektrostatické uzemnenie je veµmi dôle¾itou zlo¾kou v sektore a prepravou horµavých alkoholov a originálnych látok, ako sú kvapaliny alebo prá¹ky. Ak je elektrostatický náboj umiestnený v blízkosti horµavých materiálov, vzniká nebezpeèenstvo.

Ka¾dý rok sa v celej Európe dopú¹»a viac ako 400 nehôd spôsobených takými udalos»ami. Zapaµovanie, po¾iare a dokonca výbuchy sú úplne reálne nebezpeèenstvo, èlovek je zdravý robotník a podnikateµ v tejto sfére.

Mechanizmy a metódy elektrostatického uzemnenia sem prichádzajú, aby nám pomohli. Ich tvorba hodnôt vedie k spojeniu ohrozených prvkov s procesom s nízkym odporom a¾ po uzemnenie pomocou vhodnej svorky. Na trhu je veµký poèet typov - oznaèené, skrutkované, kombinované v jednom kontajneri. Rozvinuté systémy stále umo¾òujú monitorovanie uzemnenia v reálnom èase. V kombinácii s vlastnými zariadeniami nesmú v prípade problémov s uzemòovaním umo¾òova» dávkovanie výrobku ani pracova» s ním. Niektoré metódy fyzicky blokujú takúto ponuku zatvorením ventilu alebo výplne, èo je dôle¾ité v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov obís» bezpeènos». Takéto rie¹enia sú ¹iroko dostupné pre ¾eleznièné a cisternové vozidlá.

Zcela be¾ným problémom s pou¾itím svoriek na zariadeniach pou¾ívajúcich farby, farby, rozpú¹»adlá alebo ¾ivice je »a¾ké úplne obmedzi» proces prekrývania povrchu s materiálom. Je pravdepodobne to isté vytvori» vrstvu, ktorá izoluje elektrostatické uzemnenie, èiastoène alebo úplne neguje jeho úèinnos». Výsledkom je nielen zariadenia, ale aj kontajnery a zásobníky na ukladanie vy¹¹ie uvedených materiálov.