Vycvik zamestnancov a dph

Kód obleèenia sa pou¾íva na definovanie spôsobu, akým by sa mala urobi» ¹tylizácia pre konkrétne stretnutie alebo pre ¹pecifickú povahu diela. Pokiaµ ide o stretnutia, prípad vyzerá dos» rýchlo. Pri správne pripravených pozvánkach by ste mali by» v¾dy informovaní o tom, èo sa od hostí oèakáva. V dobrom ¹týle a znakom re¹pektu je potrebné prispôsobi» sa príslu¹nému obleèeniu, preto ak pozvanie, ktoré sme oznaèili, napríklad ¹aty kód na celkom èierne, bude zle zvá¾ené, èi dominantná èas» ná¹ho obleèenia bude ma» inú farbu ako èiernu farbu. Ak v¹ak pozvanie nie je ¹pecifikované, v akej forme hostiteµ chce, aby sa obliekol, je v¾dy ïaleko vytvori» pokojnú a estetickú výstroj.

Nie je to naopak, ak by ste mali hovori» o tlmoèení s obleèením. Vo v¹eobecnosti sa dohodlo, ¾e osoba, ktorá má záujem o simultánne alebo konzekutívne tlmoèenie, by mala spoji» svoje obleèenie so v¹eobecne akceptovanými hodnotami v kancelárii. To dokazuje, ¾e nielen na¹e návyky a poriadok bytia, ale aj obleèenie, ktoré by malo re¹pektova» na¹ich klientov. V prípade pánskych ¹iat je návrh veµmi jednoduchý. Kódy interpretácie obleèenia sú sada, najlep¹ie tmavé, tmavé topánky a ko¹eµu, najlep¹ie biele, ale tak vnímané, ¾e je mimoriadne modrá a svetlo ru¾ová, nevyhnutne s veµkým puzdrom. A¾ do poslednej zodpovedajúcej väzby. Zále¾itos» µudovej ¹atníka je pomerne zlo¾itá, ale z tejto strany si µudia mô¾u dovoli» viac na nejaký úèel. Av¹ak v prvom rade si myslíte, ¾e poµský by nemal by» nároèný. Preto µudia, ktorí pracujú ako prekladatelia, by mali svoj ¹atník vybavi» budúcimi prvkami:

Sukòa - najlep¹ie tmavo modrá alebo èierna, urèite v tlmených farbách a då¾ke niekoµko centimetrov nad kolenom,Bunda - by sa mala hodi» na sukòu / nohavice, ktoré sme si vzali, a predov¹etkým sa pýta, èi je vôbec zvolená. Nemô¾e existova» ani príli¹ ¹iroká ani príli¹ malá. ®ivé tzv. Bundy z väè¹ej veµkosti, ale nezabudnite, ¾e existuje rozdiel medzi bundou s nadmernou veµkos»ou a bundou s niekoµkými rozmermi príli¹ veµkými,Shirt - ako jeden pre pánske ko¹eµu, najlep¹ie biela, modrá alebo svetlo ru¾ová,Nohavice - v súèasnej profesii, tak¾e keï sa v iných kancelárskych veciach µudia mô¾u pozrie» do nohavíc, aj keï by mali by» nohavice v strihu & nbsp; oblek,©pendlíky - nie sú potrebné, ale dodávajú eleganciu. Samozrejme, ak nie sú príli¹ veµké - optimálna vý¹ka je takmer 7 cm.