Vykres mikroskopu

Internet priniesol revolúciu v dobrom ¾ivote. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod ako napr okam¾ité zadávanie informácií priná¹a mnoho rizík. Jedným z najcitlivej¹ích je závislos» od internetu.

Odhaduje sa, ¾e a¾ 20% pou¾ívateµov poèítaèov je zraniteµných, aby sa stali závislými. V súèasnosti existuje len jeden nástroj na sústredenie sa na web. Dnes je internet najèastej¹ou príèinou závislosti. Okrem názvu "závislos» na internete" je µahké nájs» pojmy ako: sie»ový alkoholizmus, sie»ová závislos», kybernetická závislos», internetový holizmus, závislos» na internete, infoholizmus, závislos» a závislos» od poèítaèa. Ka¾dý z uvedených výrazov popisuje stav, ktorý je zalo¾ený na dlhých hodinách pou¾ívania internetu, èo negatívne ovplyvòuje fungovanie èloveka v interpersonálnej, psychologickej, sociálnej, rodinnej a dobrej situácii. ¥udia postihnutí touto nemo¾nou nehodou sú stále prihlásení do Budúgu a stále sú vo virtuálnej realite a zabúdajú na svet, ktorý ich pokrýva, napr. Meniace sa dni dòa.

Ako sa vysporiada» s narkomanom na internete? Predov¹etkým hodnota tohto problému nesmie by» podceòovaná. Najzaujímavej¹ím liekom je komplexná internetová závislos» a operácia v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» schopnos» pou¾íva» inovatívne metódy. V niektorých prípadoch je potrebné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia vyvinutá niektorými odborníkmi umo¾ní narkomanovi vráti» sa do tradièného ¾ivota.