Vzdelavanie v 80 rokoch

V¹etci sa sna¾íme získa» dobre platenú prácu. Ka¾dý deò trávime veµa peòazí. Nezabúdajme, ¾e to, èo chceme dnes, keï na¹e zárobky budú èaka». Ak chceme by» trochu bohatí, musíme vyrasta» v kancelárii, ktorá je jednoducho zisková. Mô¾e to by» napr. Prekladateµ. Ako teda chodíte v modernom ¹týle a získavate cenné zruènosti?

Ak chceme by» braní vá¾ne, musíme na zaèiatku získa» potrebné vzdelanie. Bude potrebné lieta» na prípravu tu. Poïme si myslie», v akom inom jazyku sa cítime skvele. Ak je to anglický ¹týl, dajme kurz angliètiny. Takéto ¹túdie zvyèajne trvajú 3 roky a po nich nájdeme bakalársky titul. Potom by ste mali ís» na trasu so zvolenou ¹pecializáciou. Tu máme na výber veµa ciest. Poïme nasledova» ná¹ cieµ a zvoli» smer prekladu. Nauèíme sa na òom najviac a kúpime potrebné zruènosti. Takéto magisterské ¹túdium je dva roky, ale stojí za to si vybra». Vïaka nim dostaneme silnú dávku vedomostí.

Rovnako tak, ak po¾adujeme, aby sme v nieèom boli takí dobrí, nie je absolvovanie dostatoèné. Tu by ste sa mali trénova» na individuálnu ruku. Zostaòme teda informovaní o najnov¹ích správach zo sveta angliètiny. Ka¾dý deò roz¹irujeme na¹e vedomosti na minimálne jednu hodinu. Na¹a my¹lienka je pominuteµná. Preto sú potrebné pravidelné lekcie a opakovanie vybraných produktov. Vïaka ¹pecifickému, budeme tieto vedomosti konsolidova». Stojí za to vyu¾i» aj ïal¹ie kurzy a ¹kolenia. Formujú sa na mnohých miestach. Po ukonèení daného ¹kolenia dostanete urèite ¹peciálny certifikát. A takýto papier mô¾e by» veµmi drahý pri hµadaní stálej práce. Preklady ponúkajú rôzne ¹pecializácie, preto¾e odborníci sú stále viac zodpovední za predaj. Prekladateµ sa mô¾e vyvinú» v technickej, finanènej, právnej alebo dokonca lekárskej oblasti. Prekladatelia v týchto prácach sú najkvalitnej¹ou knihou na trhu a stále nie je veµa z nich, tak¾e tam sú veµmi nerentabilné platené pracovné miesta. Po správnych dodatoèných nákladoch a za¹kolení budeme schopní rýchlo vyhotovi» aj lekárske preklady.

Len s nami chceme robi» v¹etky poµské aktivity. Ak chceme získa» dobrú prácu, musíme si vybra» mo¾nos», ktorá nám poskytne cenné vedomosti a zruènosti. Nenechávajme to so ¹túdiom a ïal¹ími kurzami a tréningom. Vïaka nim sa ná¹ ¾ivotopis stane skutoène atraktívnym pre svojich budúcich zamestnávateµov.